Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án...

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” năm 2022
    Bộ GTVT vừa có quyết định Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” năm 2022.
    Nội dung quyết định: 384.pdf
    Phụ lục kèm theo quyết định:phụ lục qđ384.pdf
    Báo cáo phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án NDC-TIA năm 2022​: 93.Báo cáo phê duyệt kế hoạch.pdf