Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
     Sở GTVT Hà Nam vừa có quyết định công nhận 05 sáng kiến của 18 tác giả là sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.
     Danh sách đề tài sáng kiến được công nhận: 309.pdf