Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 423/UBND-VXNV ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 04/4/2024, Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển khai  thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ đến các phòng, đơn vị thuộc Sở
       Nội dung chỉ thị: Chi thi 04-CT-CP.pdf
Văn phòng Sở