Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện Thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền thực hiện Thủ tục hành chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ
Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam phối hợp với Trung tâm CNTT Bộ Giao thông vận tải bổ sung chức năng phê duyệt, cấp tài khoản, sửa đổi thông tin tài khoản đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải thuộc phạm vi quản lý của Sở trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ
        Theo đó, Sở Sở Giao thông vận tải Hà Nam dề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốHiệp hội vận tải ô tô Hà Nam tuyên truyền đối với các Doanh nghiệp KDVT khi cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về tiện ích của việc thực hiện cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ.
       Các đơn vi KDVT triển khai thực hiện việc đăng ký, cấp tài khoản  để thực hiện công tác cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ theo hướng dẫn. Sau khi đơn vi KDVT thực hiện việc đăng ký, cấp tài khoản. Đề nghị các đơn vị gửi thông tin về tải khoản mà đơn vị đã đăng ký về địa chỉ Email: hotrodvc.sgtvt@hanam.gov.vn. Để Sở GTVT thực hiện việc phê duyệt, cấp tài khoản, sửa đổi thông tin tài khoản đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở được kịp thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp​.
       Tài liệu hướng dẫn: HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP.pdf