Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương
Ngày 08/3/2024, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản tuyên truyền về cải cách chính sách tiền lương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
       Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương tại các văn bản như: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.​​
       Nghị quyết số 27-NQ/TW: nqtw27.signed.pdf
       Nghị quyết số 107/NQ-CP: 107-nq-cp.signed.pdf
      Quyết định số 135/QĐ-TTg:  135.signed.pdf​​