Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản QPPL còn hiệu lực đến tháng 7/2014

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của Tỉnh thuộc lĩnh vực ngành  
Văn bản QPPL còn hiệu lực đến tháng 7/2014

Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 19/9/2013

Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 08/9/2013.

Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 03/9/2013.

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013, có hiệu lực từ ngày 22/7/2013.

 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Đặt số hiệu đường huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013), có hiệu lực từ ngày 03/6/2013.

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 và quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, QĐ số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013, có hiệu lực từ ngày 18/5/2013.

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Đặt số hiệu đường tỉnh lộ, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013), có hiệu lực từ ngày 06/4/2013

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 05/3/2013.

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Bổ sung một số nội dung quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 và quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, có hiệu lực từ ngày 01/02/2013

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 18/01/2013.

Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu HTGT đường bộ đối với mạng lưới đường bộ tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày  07/10/2012.

Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt bổ sung quy hoạch vị trí đấu nối CHXD vào các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định về trách nhiệm phối hợp quản lý và xử lý vi phạm để vật liệu xây dựng, chướng ngại vật, phơi nông sản, đốt rơm, rạ trái phép trên lòng, lề đường bộ, cầu đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực từ ngày 18/12/2011

Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp GPKD vận tải bằng ô tô theo quy định, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Hà Namvề việc Phê duyệt quy hoạch bãi đỗ xe, điểm, dừng, đỗ, phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007-2015, có hiệu lực kể từ ngày ký

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2011

Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày 13/8/2010.

Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu vào các tuyến đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch các vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ địa phương với các tuyến quốc lộ và các vị trí giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005 của UBND tỉnh Hà Nam về việc uỷ quyền cho các huyện, thị xã, quản lý, đăng ký PTTNĐ, có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2005.

Quyết định số 874/2005/QĐ-UBND ngày 31/5/2005 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở GTVT Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2005.

Quyết định số 438/2004/QĐ-UBND ngày 02/4/2004 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam giai đoạn 2003-2010 và định hướng đến năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 06/3/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng và quản lý QH GTVT, quản lý hành lang bảo vệ công trình GTĐB, đường sắt, đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 1206/2000/QĐ-UBND ngày 11/12/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Nam, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 19/01/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường trách nhiệm QLNN trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin liên quan