Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ GTVT phê duyệt danh mục, dự kiến kinh phí, phương thức giao trực tiếp, dự kiến cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài...

Thông tin về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, KHCN GTVT  
Bộ GTVT phê duyệt danh mục, dự kiến kinh phí, phương thức giao trực tiếp, dự kiến cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ bổ sung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025” thực hiện trong kế hoạch năm 2022
    Ngày 30/12/2021 Bộ Bộ GTVT có quyết định phê duyệt danh mục, dự kiến kinh phí, phương thức giao trực tiếp, dự kiến cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ bổ sung thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025” thực hiện trong kế hoạch năm 2022.
    Nội dung quyết định: 2286.pdf