Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2021 Sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Chương trình công tác năm 2021 Sở GTVT Hà Nam
Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2021 với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể.
          Theo đó, ​chương trình đề ra 05 mục tiêu cơ bản và 47 nội dung cụ thể chi tiết theo tháng, ttrong đó phân công rõ lãnh đạo phục trách chỉ đạo, đơn vị chuẩn bị, đơn vị phối hợp.
          Nội dung chi tiết: 06-CTCT.pdf