Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của sở GTVT Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của sở GTVT Hà Nam
Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm soát chất lượng các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, Sở GTVT ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của sở GTVT Hà Nam để triển khai thực hiện.
      Nội dung kế hoạch: 17.pdf