Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của sở GTVT Hà Nam năm 2021

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của sở GTVT Hà Nam năm 2021
Nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản đểkịp thời đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏtheo quy định,bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Sở GTVT ban hành kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của sở GTVT Hà Nam năm 2021.
          Nội dung kế hoạch: 31.pdf