Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2030

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2030
Sở GTVT Hà Nam vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2030
          Nhằm nâng cao nhận thức của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, của cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của xã hội đến công tác giúp đỡ người khuyết tật và đảm bảo tất cả người khuyết tật được trợ giúp tốt nhất khi có nhu cầu tham gia giao thông; Sở GTVT ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2030 và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là trách nhiệm của toàn xã hội. 
         Theo đó, kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể như:  100% công trình xây mới và 30% (giai đoạn 2021-2025) 50% (giai đoạn 2026-2030) công trình cũ là trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, bến xe… bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 50% người khuyết tật có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện giao thông đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận hoặc dịch vụ trợ giúp tương đương; 100% người khuyết tật tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé theo quy định, riêng đối với tuyến đường bộ liên tỉnh 40% (giai đoạn 2021-2025) 60% (giai đoạn 2026-2030). 
         Đồng thời kế hoạch nêu rõ các nội dung triển khai thực hiện như ​công tác chỉ đạo, các hoạt động cụ thể trợ giúp người khuyết tật tiếp cận và tham gia giao thông như: Tăng cường năng lực, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách bằng xe buýt thực hiện lộ trình nâng cấp, cải tạo, bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật theo quy định để người khuyết tật có thể tiếp cận, sử dụng; Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công cộng đảm bảo cho người khuyết tật có khả năng tiếp cận trên các tuyến vận tải công cộng; Không ngừng cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ chế tạo, sản xuất thử nghiệm thiết bị, công cụ và phương tiện giao thông để người khuyết tật tham gia giao thông thuận tiện; Khuyến khích các doanh nghiệp, HTX vận tải kinh doanh xe buýt thực hiện miễn, giảm giá vé cho người khuyết tật khi tham gia giao thông thông trên các phương tiện vận tải hành khách...
      Kế hoạch đề ra một số giải pháp thực hiện tốt Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải như: Rà soát, nghiên cứu, phối hợp góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Người khuyết tật, các Luật liên quan và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải trợ giúp người khuyết tật;  Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật; Tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giao thông và Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc trợ giúp người khuyết tật​./,