Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua TB.GSHT tháng 10/2023

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình  
Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua TB.GSHT tháng 10/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu)
      Theo đó, Sở GTVT Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu tháng 10/2023 giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam). Kết quả: 645 xe của 274 đơn vị vi phạm thời gian làm việc của lái xe, 2391 xe của 1370 đơn vị vi phạm không truyền dữ liệu, 38 xe của 26 đơn vị vi phạm tốc độ.  Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục về sở GTVT trước ngày 29/12/2023Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình thực hiện việc cảnh báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm về việc không thực hiện đúng các quy định truyền dẫn dữ liệu đã được công bố tại các Văn bản của Sở GTVT Hà Nam (theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015).
        Danh sách vi phạm thời gian lái xe: vptglx t10 (1).xlsx
        Danh sách vi phạm không truyền số liệu: ktdl 1.1.xlsx
        Danh sách vi phạm tốc độ: vptd t10.xlsx

https://mt.gov.vn