Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2021 đã đề ra, Sở GTVT ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
     Theo đó kế hoạch đưa 5 nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền về cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; Tuyên truyền về đổi mới lề lối, phương pháp làm việc của lãnh đạo sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở; Tuyên truyền về kết quả, việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số: Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Năng lực cạnh tranh (PCI), Cải cách hành chính (PAR INDEX), Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh​. Đồng thời nêu các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.
       Nội dung kế hoạch: 125.pdf