Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19
         Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị Thanh tra Sở phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các lực lượng chức năng liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình: xử lý nội dung đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 3068/UBND-CN1 ngày 14/5/2021 về việc hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn các tỉnh, thành phố trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19 và nội dung đề nghị của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại Văn bản số 1723/EVNNPT-QLXD ngày 17/5/2021 về việc cho phép CBCNV của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc di chuyển phục vụ công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covi- 19 của địa phương.
       Nội dung văn bản: 760.pdf
       Văn bản của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: 1723.pdf​​