Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/20...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022
          Theo đó, căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô​; Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách 109 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 650 phù hiệu ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 còn hiệu lực sử dụng.
           Danh sách GPKDVT và phù hiệu ô tô cấp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 còn hiệu lực sử dụng​: 1243.pdf