Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân luồng trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid - 19

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Phân luồng trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid - 19
Sở GTVT Hà Nam có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các Bến xe khách trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam thực hiện phân luồng trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ phòng chống dịch Covid - 19.
        Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị thông tin, quán triệt đến lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm túc việc phân luồng, hạn chế lưu thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương, đặc biệt là Quốc lộ 5, tại Văn bản số 337/TB-SGTVT-P3 ngày 15/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương. Đặc biệt là Quốc lộ 5 chỉ cho phép các phương tiện tải phục vụ phòng chống dịch Covid- 19, các phương tiện ưu tiên theo quy định Luật Giao thông đường bộ; các phương tiện khác di chuyển theo phương án phân luồng và các trường hợp đặc biệt khác theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của Ban phòng chống dịch địa phương.
        Văn bản của Sở GTVT Hải Dương: TB 337 HaiDuong.pdf
Tin liên quan